เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ114
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม131
มาตรการป้องกันการรับสินบน113
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต112
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง130
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม116
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ112
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต121
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร119
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562114
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562720
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561210
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน520
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต154
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต258

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB