เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ122
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม141
มาตรการป้องกันการรับสินบน122
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต120
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง140
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม123
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ121
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต130
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร126
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562120
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562726
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561217
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน527
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต162
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต265

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.00s. 0.75MB