เมนูหลัก

กิจการสภา-ประกาศ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

แชร์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 21 เสียง (มีสมาชิกสภาฯ 21 ท่าน ลาออก 1 ท่าน) ขอบคุณสมาชิกสภาอบต.หนองหัวช้าง ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการได้ทันห้วงเวลา 15 มิถุนายน 2562 ขอบคุณท่านกำนันตำบลหนองหัวช้าง ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้ด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม กิจการสภา-ประกาศ
0.02s. 0.50MB