เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บันทึกรายงานการประชุม อบต.หนองหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒4710 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25623813 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 และครั้งที่3 ประจำปี 25623815 ส.ค. 62
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)17113 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปปี 25623421 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562217 ก.พ. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 วันที่ 7ธันวาคม 2561 #การเพิ่มเติมแผนงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ1987 ธ.ค. 61
ประชุม วิสามัญ สมัยที่421326 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB