เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่1)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศกำหนดส่วนราชการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี253 (รอบ 6 เดือน)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ช้อมูลเชิสสถิติ รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB