เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าว ของทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่1)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศกำหนดส่วนราชการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี253 (รอบ 6 เดือน)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB