เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
บริการประชาชน >ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (เจ้าหน้าที่)ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่1)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศกำหนดส่วนราชการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ช้อมูลเชิสสถิติ รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB