เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 14 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลน้ำจั้น ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน และห้องประชุมสำนักงานอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.00 นที่ตลาดนัดไทยลาว ทีมงานเทศบาลเมืองกาฬ กองสาธารณสุข ป้องกัน เทศกิจได้ตั้งจุดคัดกรอง ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มาใช้บริการ 5 จุด และ ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานคัดกรอง ของคณะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬประชาสัมพันธ์จังทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ณ ลานกีฬา หมู่ 1อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัยลดสาธารณภัยทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ณ หน้าป้อมยามถนนบ้านน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 อบต. น้ำจั้น โดยมี นายเกณฑ์ชนาสิทธิ์ ย่อสิทธิสนธิ รองปลัด/รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง นำทีมงาน ตรวจรับงานตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกหนองแก่นมะม่วงตอนบน บ้านหนองตีนเผือก หมู่ 6 ตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จักทำโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสานกระเป๋าพลาสติก ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลน้ำจั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จุดเริ่มต้น อบต. หลังเก่า ถึง ถนนบ้านหนองคล้า หมู่ 7อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและสายงานประเภททั่วไปอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองช่าง) ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 12อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประชุมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนาปรังหมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.75MB