เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจศพโครงการธนาคารขยะ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 12,100 บาทอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
เชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก -สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จุดเริ่มต้นถนนหน้าโรงเรียนบ้านดงกะพุง ถึง หน้า อบต.อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำจั้น (ครั้งที่ 18) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศเรียกประชุมสภาเมืองบึงกาฬ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลน้ำจั้น ครั้งที่5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประชุมข้ารา่ชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศสุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.75MB