เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.6149031 ม.ค. 04
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.6048622 พ.ย. 03
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563144 ธ.ค. 63
ประชุมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนาปรังหมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์134 ธ.ค. 63
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง152 ธ.ค. 63
ทีมงานกองช่างลงพื้นที่จุดผลิตน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวรรค์122 ธ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง2127 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ1922 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น2514 ต.ค. 63
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ4311 ส.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 535 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น404 ส.ค. 63
รายงานผลการดำเนินโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรอง และชุมชน ของ อบต.หนองหัวช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563601 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เนื่องจากมีผู้ประกอบการได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตตำบลหนองหัวช้าง461 มิ.ย. 63
รายงานผลการดำเนินโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรอง และชุมชน ของ อบต.หนองหัวช้าง581 พ.ค. 63
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636130 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหัวช้าง หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)4310 เม.ย. 63
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสนิท ขาวสอาด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายจรูญ บุหิรัญ ท่านนายอำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจราชการเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ว20128 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง7228 ม.ค. 63
การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณัย อบต.หนองหัวช้าง9515 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB