เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

สำนักปลัด อบต.มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ อบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงาน อบต.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด อบต. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานต่างๆ ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
- งานเลขานุการ งานประชุมสภา อบต. และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
- งานสาธารณกุศลของ อบต. และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ
- งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์

2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับและตำแหน่ง งานทะเบียนประวัติและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงาน อบต.
- งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ
- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
- งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน ต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุก ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
2.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกอง
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) จัดทำคำสั่งและประกาศ
(7) รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ
(9) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(10) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
(11) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(12) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(13) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(14) งานการขอรับบำเหน็จบำนาญพนักงานและลูกจ้าง
(15) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานผลประโยชน์
2.2.1 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
(3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
(4) งานพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอ พนักงานเจ้าหน้าที่
(5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายใน ทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจาณาอุทธรณ์ภาษี
(9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี งานการคลังและงบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.3.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำประจำปีและรายงานอื่น ๆ
(7) งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
(8) งานจัดทำบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
(9) งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน
(10) งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
(11) งานการรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติ การคลัง
(12) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาล
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.3.2 งานการคลังและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(2) งานตรวจสอบรับรองยอดเงินงบประมาณคงเหลือในแต่ละหมวด/ประเภท ของทุกหน่วยงาน
(3) งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของทุกหน่วยงาน
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินสะสม
(5) งานจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ (การ์ด) ของแต่ละหมวด/ประเภทของ ทุกหน่วยงาน
(6) งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณของหน่วยงาน
(7) งานจัดทำและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(8) งานจัดทำทะเบียนผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(9) งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ
(10) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินด้านรายจ่ายของทุกหน่วยงาน
(11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.3.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการจัดซื้อและจัดจ้าง
(2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน
2.4.1 งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
(4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
(6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
(7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
(8) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
(9) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4.2 งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
(2) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(3) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและ รหัสชื่อผู้เสียภาษี (ผ.ท.4 และ 5)
(3) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(4) งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
(5) งานจัดทำรายงานประจำเดือน
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ กองช่าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า
4. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
5. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
6. งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
7. งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
2. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
4. งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
5. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
6. งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
10. งานการวางผังเมืองของเทศบาล
11. งานออกแบบและเขียนแบบ
12. งานสถาปัตยกรรม
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
2. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
4. งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
5. งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานสารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
4. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง อบต.หนองหัวช้าง
7. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
8. งานสวัสดิการต่าง ๆ
9. งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
10. งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการวางแผนการสาธารณสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม การชันสูตรและ รังสีวิทยา การควบคุมบำบัดน้ำเสียระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ และมลพิษทางอากาศ งานตรวจสอบและอนุญาต ตามข้อบังคับตำบลซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนการบริหาร งานบุคคล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษา ประสานงานสาธารณ สุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมสุขภาพ งานปรับปรุงดูแลรักษารักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ การป้องกัน และบำบัดโรค การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม งานส่ง เสริมการอนามัย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ งานระบบรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการ สุขาภิบาล กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผนงาน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล กำหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศและงานวิชาการสุขาภิบาลศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอนและอบรมด้านการ สุขาภิบาลทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตลอดจนทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ของคนและสัตว์ งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการการควบคุม โรค กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานควบคุมโรค วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรค กำหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศและงานวิชาการควบคุมโรค ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการด้านการควบคุมโรค จัดสอนและอบรมด้านการควบคุม โรคแก่ประชาชนทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ตลอดจนทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามการวัด และประเมินผลการดำเนินงานการเกษตร กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตรจัดประชุม ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ดังนี้คือ

1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
การส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
การเพาะปลูก
การขยายพันธุ์พืช

1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
การประมง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการดำเนินงานส่วนส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2549
อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล
ฝึกอบรมโครงการการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหน้าดิน
อุดหนุนการอบรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
0.02s. 0.75MB