เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเนตร เทพสุริย์

  ประธานสภาอบต.หนองหัวช้าง

  0610322928

 • นายรักษ์สัมพันธ์ จันทร์โคตร

  รองประธานสภาอบต.หนองหัวช้าง

  0810557322สมาชิกสภา

 • นายศักดิ์ศรี สมเชียงคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0653378771

 • นายแก่น แอบเฉลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0878530295

 • นายสมัคร อ่อนท้าว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0801836533

 • นายสมภาร กองเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0927317864

 • นายประภาส ศรีสรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0895711126

 • นายประหยัด บุญเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0651054292

 • นายสามทิศ ศิริกาญจน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0957603756

 • นายสุริยา โสตะวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0912179744

 • นายประยูร ไชยบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0951696354

 • นายทองพูล วงค์เวียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0637515749

 • นายดนตรี ขวาของ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0871103562

 • นายอิทธิพล เมืองขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0872153806

 • นายบรรจง สาบ้านบัว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0613233567

 • นายจันดี กายยาคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0885629321

 • นายวันดี สุพรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0847883653

 • นายชื่น พระภูมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0653462707

 • นายทองปาน จันสุตะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  0892771289

0.02s. 0.50MB