เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองหัวช้าง

  042-020646

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

  042-020646

 • นางประภัสสร คุณพรม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

  042-0206460.02s. 0.50MB