เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

    ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองหัวช้าง

  • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

  • นางประภัสสร คุณพรม

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง0.02s. 0.50MB