เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นก อบต.หนองหัวช้าง

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

 • นางประภัสสร คุณพรม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างสำนักปลัด

 • นายถาวร อินทะศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พ.จ.อ.สายัญ ศรีนวน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวละอองดาว แซ่คู

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางรุ่งนภา ศรีหริง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวโสดา สมบัติ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายศุภกิจ สนสายสิงห์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายธนากร วงษา

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • นายดำรง ร้อยพิลา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายอลงกต สีหาจักร์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นายไกรณรงค์ บุตรบุญ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสำรวย ทองน้อย

  นักการภารโรง

 • นายกุศล บุญญาพิทักษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายศรัตราวุธ เวียงอินทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสนธยา สุภา

  คนงานทั่วไป

 • นายเดือนเพ็ญ ขันธ์กิจ

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางประภัสสร คุณพรม

  รองปลัด อบต.หนองหัวช้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางปริญญา วงษา

  นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

 • นางสาวสุภาวะดี บุญธรรมา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • นายนาที รัตนกร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายวรวัฒน์ สุรทัศน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายอนันต์ ศรีโคตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชุติวัต สุภาปุ

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • นางสาวประวีณา ลุนอุบล

  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 • นายจิตติศักดิ์ คำมุงคุณ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวณัฎฐนันท์ เหมือนทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเดวิด พลพันธ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

กองการศึกษาฯ

 • นายนรินทร์ ศรีอุทา

  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

 • นายอนุชิต มโนรินทร์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางช่อเอื้อง ไชยบุตร

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง

 • นางรัตนา มัตรัตน์

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง

 • นางปิยะดา ภูพานทอง

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศรีชมชื่น

 • นางเทวา แก้วคำสอน

  ครู

 • นางมะลิรา ทองมหา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชมภู

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว

 • นางจันทา วงค์คำภู

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว

 • นางสาววัชรินทร์ ทองลา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววิมานรักษ์ โนนราชา

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแก้ว

 • นางบัวเรียน สิงห์โต

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแก้ว

 • นางสาวลำดวน สมบูรณ์

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธรรมารมย์

 • นางสาวสมเพท สุวรรณมงคล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายนรินทร์ ศรีอุทา

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

0.02s. 0.75MB