เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นก อบต.หนองหัวช้าง

  042-020646

 • นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

  042-020646

 • นางประภัสสร คุณพรม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

  042-020646สำนักปลัด

 • นายถาวร อินทะศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พ.จ.อ.สายัญ ศรีนวน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางรุ่งนภา ศรีหริง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวโสดา สมบัติ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายศุภกิจ สนสายสิงห์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายธนกร วงษา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายดำรง ร้อยพิลา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวปพิชญา สอนวาปี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

 • นายสำรวย ทองน้อย

  นักการภารโรง

 • นายศรัตราวุธ เวียงอินทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพร สุทธะสิงห์

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

กองคลัง

 • นางประภัสสร คุณพรม

  รองปลัด อบต.หนองหัวช้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางปริญญา วงษา

  นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

 • นางสาวสุพัตรา สุธรรม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุพัตรา นาโควงค์

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุภาวะดี บุญธรรมา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • นายนาที รัตนกร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายวรวัฒน์ สุรทัศน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางพรรณปพร เวียงอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายอนันต์ ศรีโคตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชุติวัต สุภาปุ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวประวีณา ลุนอุบล

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นางสาวเจนจิรา พิละมาตย์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • นางสาวณัฏฐ์ศิชญา พงษ์กองเงิน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายจิตติศักดิ์ คำมุงคุณ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวณัฎฐนันท์ เหมือนทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเดือนเพ็ญ ขันธ์กิจ

  พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษาฯ

 • นายนรินทร์ ศรีอุทา

  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

 • นางช่อเอื้อง ไชยบุตร

  ครู

 • นางรัตนา มัตรัตน์

  ครู

 • นางปิยะดา ภูพานทอง

  ครู

 • นางเทวา แก้วคำสอน

  ครู

 • นางมะลิรา ทองมหา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชมภู

  ครู

 • นางจันทา วงค์คำภู

  ครู

 • นางสาววัชรินทร์ ทองลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววิมานรักษ์ โนนราชา

  ครู

 • นางบัวเรียน สิงห์โต

  ครู

 • นางสาวลำดวน สมบูรณ์

  ครู

 • นางสาวสมเพท สุวรรณมงคล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรัชนีกร ภูคำศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชนม์นิภา อ่อนชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายถาวร อินทะศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • นายธนกร วงษา

  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางสาวนริศรา สารเพ็ญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายกุศล บุญญาพิทักษ์

  พนักงานขับรถยนต์

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายนรินทร์ ศรีอุทา

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • นางสาวกิรณา ปิ่นทะวงค์

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0.02s. 0.75MB