เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง-3-ปี2561-2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 1 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

แผนอัตรากำลัง-3-ปี2561-2563 ครั้งที่ 2.pdf1.64 MB
จพง.สาธารณสุขชุมชน1.pdf157.58 KB
เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf171.04 KB
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพ.pdf222.05 KB
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf227.42 KB
นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง.pdf210.64 KB
นักบริหารงานช่างต้น-สูง.pdf208.65 KB
นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง.pdf259.80 KB
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf247.96 KB
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี.pdf213.21 KB
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf227.46 KB
นายช่างไฟฟ้า.pdf161.59 KB
นายช่างโยธา.pdf164.01 KB
นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf209.09 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB