เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563163
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้าง119
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การปรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นหพักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)123
ประกาศ อบต. เรื่อง ผลการประเมินผลงานพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ123
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ135
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี1104
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดืือน176
แผนพัฒนาบุคลากร 170
การกำหนดหน้าที่1159

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB