เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ137
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม155
มาตรการป้องกันการรับสินบน138
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต138
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง156
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม144
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ136
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต146
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร146
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562131
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562738
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561229
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน570
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต187
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต298

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB