เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ของปี พ.ศ.2562129
รายงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-256)4 ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563129
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562149
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน248
รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563123
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านคอร์รัป127
รายงานผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองหัวช้าง173
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ171
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม1114
มาตรการป้องกันการรับสินบน196
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต175
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1114
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม187
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ177
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต1102
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร193
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562173
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562794
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561267
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน5129

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB