เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ของปี พ.ศ.2562168
รายงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-256)4 ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563159
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562188
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน285
รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563165
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านคอร์รัป1177
รายงานผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองหัวช้าง1300
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1119
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม1159
มาตรการป้องกันการรับสินบน1146
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1116
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1153
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1131
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1114
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต1162
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1153
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 25621124
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25627140
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี25612102
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน5178

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB