เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ของปี พ.ศ.256216
รายงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-256)4 ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.256314
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256218
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน213
รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.256315
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านคอร์รัป16
รายงานผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองหัวช้าง114
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ155
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม190
มาตรการป้องกันการรับสินบน165
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต157
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง188
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม170
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ155
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต175
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร170
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562155
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562767
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561251
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน5101

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB