เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ140
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม161
มาตรการป้องกันการรับสินบน144
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต141
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง162
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม151
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ139
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต153
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร150
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562137
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562745
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561235
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน581
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต195
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2106

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB