เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564) ของปี พ.ศ.2562143
รายงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-256)4 ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563137
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562160
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน260
รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563136
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านคอร์รัป143
รายงานผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองหัวช้าง1140
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ187
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม1132
มาตรการป้องกันการรับสินบน1118
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต192
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1131
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1103
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ190
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต1129
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1121
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562195
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25627119
การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี2561280
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน5147

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB