เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563)238
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูชาติไปวัดป่า หมู่ที่4 บ้านโนนสวรรค์122
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนัน หมู่ที่8 บ้านนาล้อม123
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1118
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561182
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน198

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB