เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพรเจริญ มีทางหลวง หมายเลข 2095 (พรเจริญ - โซ่พิสัย) ผ่านบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาทอง หมู่ที่ 6 บ้านนาล้อม หมู่ที่ 8 บ้านศรีประมวล หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุง หมู่ 3 บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ 2 บ้านปากคลอง หมู่ 7 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร


พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 94.41 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดกับตำบลคำนาดี เขตอำเภอบึงกาฬ
ทิศใต้ติดกับตำบลดอนหญ้านาง
ทิศตะวันออกติดกับตำบลศรีสำราญ
ทิศตะวันตกติดกับตำบลคำแก้ว เขตอำเภอโซ่พิสัย

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เป็นพื้นที่ราบสลับที่สูงเป็นลอน ลูกคลื่น ซึ่งลาดเอียงไปจากทิศเหนือไปทิศใต้ เหมาะสำหรับการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์


จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง มีจำนวน 11 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวช้างมีเนื้อที่ 14.1 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2 บ้านท่าศรีชมชื่นมีเนื้อที่ 4.1 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุง มีเนื้อที่ 4.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวรรค์มีเนื้อที่ 7.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 5บ้านนาซาวมีเนื้อที่ 10.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 6 บ้านนาทอง มีเนื้อที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 7บ้านปากคลอง มีเนื้อที่ 6.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 8บ้านนาล้อม มีเนื้อที่ 14.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 9บ้านโนนสง่ามีเนื้อที่ 8.0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 10บ้านนาล้อม มีเนื้อที่ 10. 0 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 11 บ้านศรีประมวลมีเนื้อที่
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 94.4 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

ตำบลหนองหัวช้างมีประชากรทั้งสิ้น 8,069 คน แยกเป็นชาย 4,089 คน แยก เป็นหญิง 3,980 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 82 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน 2,185 ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านหนองหัวช้าง 5715571128286
2 บ้านท่าศรีชมชื่น392 401793216
3บ้านหนองกุง374334708189
4 บ้านโนนสวรรค์213 202415114
5บ้านนาซาว401 394795206
6บ้านนาทอง583 6151,198327
7 บ้านปากคลอง189 202391110
8บ้านนาล้อม305 260565154
9 บ้านโนนสง่า404 353757233
10บ้านนาล้อม419 422841213
11 บ้านศรีประมวล 238240478137
รวม 4,089 3,9808,0692,1850.02s. 0.75MB