เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล        เดิมมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในสมัยนั้นมีการรบราฆ่าฟันกัน มีการปล้นสะดมกับแย่งที่อยู่อาศัยหรือเรียกว่าสงครามกลางเมืองถ้าจะพูดตามภาษาลาวเรียกว่าศึกอ้อ มีการฆ่าฟันกันอย่างไม่ปราณีทำให้ชาวบ้านอพยพถิ่นฐานลงมาตามลำแม่น้ำโขงโดยใช้เรือหรือแพรล่องลงไปเรื่อยๆและมาพักอยู่บริเวณเมืองชัยบุรี ( อำเภอบึงกาฬในปัจจุบัน ) และได้อพยพเข้ามาหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินจึงได้มาพบพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านหนองหัวช้างในปัจจุบัน ซึ่งมีทำเลเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน

ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีอาณาเขตที่เหมาะสมคือทิศเหนือจรดกับดงศรีชมพู ทิศใต้จรดหนองหัวช้าง ทิศตะวันออกจรดกับห้วยก้านเหลือง และทิศตะวันตกจรดกับโตกขวาง ทิศใต้ตั้งชื่อว่าบ้านหนองหัวช้าง นั้นก็เพราะมีผู้ไปพบโครงกระดูกหัวช้างอยู่ในบริเวณหนองทางทิศใต้ใกล้กับบริเวณตั้งบ้านเรือน จึงเรียกหนองน้ำดังกล่าวว่าหนองหัวช้างและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองหัวช้างจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2418 ทางการจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ชื่อว่าบ้านหนองหัวช้างตำบลดอนหญ้านาง อำเภอบึงกาฬ

และต่อมามีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น โดยอพยพมาจากเขตจังหวัดในภาคอีสาน เช่นสกลนคร , นครพนม , อุบลราชธานี , กาฬสินธุ์ , ฯลฯ ทำให้มีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง และต่อมาในราวเดือนพฤศจิกายน 2522 ทางการได้แยกการปกครองจากตำบลดอนหญ้านางเป็นตำบลหนองหัวช้าง โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านทำให้เป็นศูนย์กลางของตำบล คือ หนองหัวช้าง โดยมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านหนองหัวช้าง 2. บ้านท่าศรีชมชื่น 3. บ้านหนองกุง 4. บ้านโนนสวรรค์ 5. บ้านนาซาว ซึ่งกำนันคนแรกคือ นายทองมา จันปัดถา ตำบลหนองหัวช้างมีการพัฒนาเรื่อยๆตามลำดับโดยมีผู้ดำรงตำแหน่งกำนันทั้งหมด จำนวน 6 คน กำนันคนปัจจุบัน คือ นายชาญวิทย์ บุญญาพิทักษ์ และเมื่อปี 2538 แผนรัฐบาลได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตำบลหนองหัวช้างได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนิติบุคคล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นแรก โดยมีประธานกรรมการบริหาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 3 เดือน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด จำนวน 11 หมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB