เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนนลาดยางสาย 2095 พรเจริญ - โซ่พิสัย ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน อยู่ในสภาพดี 1 สาย ผ่านหมู่ที่ 1, 6, 8,11,2,3,7
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนภายในหมู่บ้าน จำนวนประมาณ ร้อยละ 78 ของถนนภายในหมู่บ้าน
ถนนลูกรังเป็นถนนที่ใช้เพื่อการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร


การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง

0.02s. 0.50MB